Stimulační program Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík je v rámci nové akreditace nabízen jako program pro podporu čtenářské pregramotnosti
Č.j.: MSMT-798/2017-1-161

Aktuální verze splňuje všechny podmínky nastavené ŠABLONAMI.

TERMÍN: PODZIM 2018 (22.-23. 9. 2018)

Přihláška

Praxe ukázala potřebu zvýšené časové dotace, která je potřebná pro maximální pochopení principů stimulace předškolních dětí a využití postupů, na nichž je úspěšný rozvoj dítěte založen. Součástí programu je testová baterie. Obsahuje zjednodušené úkoly využívané v programu po celou dobu jeho realizace. Pedagog se seznámí a prakticky si vyzkouší nastavit a zvládnout testovou situaci. Úkoly v testu mapují úroveň dítěte v oblasti percepční, motorické i prostorové. Podávají obraz o kvalitě pozornosti a schopnosti řešit úkoly uvědoměle, systematicky a samostatně. V komunikaci s dítětem lze pak odečíst úroveň porozumění a vytváření strategií. Tyto poznatky pak pedagog dokáže lépe aplikovat v rámci prevence rozvoje obtíží v procesu osvojování školních dovedností u dětí. Pokud u dítěte tyto potřeby již diagnostikovány byly, lze pozorovat velmi efektivní vliv na rozvoj dílčích funkcí s následným zvýšením školního výkonu a pozitivnějším psychickým vyladěním.

Kurz je určen pro pedagogy mateřských, základních i speciálních škol, pro pracovníky poradenských zařízení - speciální pedagogy, logopedy i psychology.

Kurz je dvoudenní – v rozsahu 16 hodin

Pro zájemce, kteří v minulosti kurz absolvovali, nabízíme zvýhodněnou cenu pro aktualizovaný program kurzu. Napište nám!

Absolvent obdrží osvědčení s potvrzením o proškolení.
Oprávnění využívat program v praxi má pouze proškolená osoba, která se zavazuje k respektování autorských práv.

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb.
Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým – rodičem-trenérem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.
Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte – čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga…
Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Během 15 lekcí se společně s dětmi budete věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:

I. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího  náčiní – fix, pastelka, tužka, pero

II. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči - správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech:

Oblast zraková:
    1. zrakové rozlišování
   2. zraková paměť
   3. vizuomotorika - proces příjmu, zpracování, uložení a znovuvybavení 
   informací s možností jejich využití v procesu učení

Oblast sluchová:
    1. rozvoj sluchového vnímání
   2. sluchové rozlišování
   3. sluchová paměť
   4. audiomotorika - příjem informací sluchovou cestou a jejich
   zpracování do kreslené, psané nebo verbální podoby

Oblast prostorové orientace:
Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.
Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.

Oblast intermodality:
Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání.
Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze s oporou a s vedením.
Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena).
Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát.
Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen.

Oblast seriality:
V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou – např. při oblékání, denní hygieně…
Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének /diakritických nebo u početních operací/.
Výrazně zasahuje do chování dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

IV. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

V. Koncentrace pozornosti - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti  a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.

Kurzy pro zájemce zajišťuje Mgr. Pavla Bubeníčková z akreditovaného pracoviště Prodys Praha, č.j. 27709/2012-25.